Правила и Общи условия за Instagram Игра „OktoberForst 2022 Giveаway“

Home / Правила и Общи условия за Instagram Игра „OktoberForst 2022 Giveаway“

1.Организатор на играта

Играта „OktoberForst 2022 Giveаway”, провеждана на официалната Instagram страница на Club 1857  https://www.instagram.com/liveclub1857/   се организира от “Проджект 1857“ ЕООД (наричан за краткост в текста по-долу „организатор“)

 2.Период на провеждане на играта

16.09.2022г. – 21.10.2022г.

3.Правила за участие:

 •  В играта могат да вземат участие всички физически лица на възраст над 18 години, отговарящи на условията за участие в играта, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • В играта нямат право да вземат участие служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.
 • Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.
 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com), според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 • Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 • Участвайки в играта, участниците приемат и се ангажират с официалните правила и задължително спазват техните условия.
 • Официалните правила се публикуват на сайта на Club 1857 и ще бъдат достъпни за целия период на Играта: https://bit.ly/3BELYwJ
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата на Играта или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 • Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail.
 • Организаторите си запазват правото да анулират участници, които не спазват нормите за поведение в социалните мрежи и интернет, използват нецензурен език, обиди, използват Играта за реклама и/или други промоции, агитация и др.
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции.
 • Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена или администрирана от Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram.
 • Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като задължително уведомява последователите на Instagram профила на Club 1857 за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

4.Територия на провеждане на играта

 • Играта „OktoberForst 2022 Giveаway ” се организира и провежда в Instagram и е валидна за територията на гр. София

5.Описание на наградата

 • На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъдат изтеглени двадесет и пет печеливши участници.
 • Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
 • Награди:
 • 7 рекламни тениски Forst
 • 7 рекламни шапки Forst
 • 10 комплекта рекламни чаши Forst (1 комплект съдържа 6 бр. чаши)
 • 1 рекламен чадър Forst
 • Към всяка спечелена награда като бонус се предоставят 6 бр. рекламни поставки за чаша Forst, както и рекламна отварачка Forst.

6.Механизъм за участие в играта

 • Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да последва профила на Club 1857 в Инстаграм – https://www.instagram.com/liveclub1857/, да хареса публикацията на играта и да отбележи в коментар двама свои приятели най-късно до 12:00 ч. на 21.10.2022г. Публикуването на повече от един коментар увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.
 • За валидно участие се счита всяко последване на https://www.instagram.com/liveclub1857/ , харесване на публикацията на играта и всеки коментар публикуван под обявяващия началото на Играта на 16.09.2022г. пост в профила на https://www.instagram.com/liveclub1857/  в съответствие със сроковете, описани в т.2, както и условията, описани в т.3 и т.6.
 • След края на периода на Играта 12.00 часа на 21.10.2022г. двадесет и пет участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат по една награда. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 21.10.2022г. и обявени в профила на https://www.instagram.com/liveclub1857/ в Instagram на 21.10.2022г.
 • Потребители, включили се в играта след изтичане на срока за участие, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в жребия.

7.Процедура за обявяване и получаване на наградите

 • Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.
 • Всеки участник печели само по една от гореизброените награди, разпределени на случаен принцип.
 • За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си и телефон за връзка, като ги изпрати на лично съобщение в Instagram профила на Club 1857
 • Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 • Спечелената награда се получава лично от печелившия участник на място в Club 1857 в гр. София; ул. Сан Стефано 22 в периода 25 -31.10.2022г.
 • Участник, който не потърси наградата си до 31.10.2022г., губи правата си върху нея.
 • За физическото лице, спечелило наградата, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи служебна бележка, издадена от организатора. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.
 • Организаторът и неговите представители си запазват правото да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

8.Публичност

 •  С участието в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговите имена и инстаграм профил ще бъдат публикувани в Инстаграм профила на https://www.instagram.com/liveclub1857/.

9.Ограничаване на отговорността

 • Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.
 • Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
 • Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.
 • Club 1857 не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

10.Правни спорове

 • Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.