Правила и Общи условия за Instagram Игра „Спeчелeте стек от 3 бири х 330 мл. Forst V.I.P PILS c Club1857

Home / Правила и Общи условия за Instagram Игра „Спeчелeте стек от 3 бири х 330 мл. Forst V.I.P PILS c Club1857

 

 

 

 

1.Организатор на играта

Играта  „Спeчелeте стек от 3 бири х 330 мл. Forst V.I.P PILS с  Club 1857”, провеждана на официалната Instagram страница на Club 1857 https://www.instagram.com/liveclub1857/ се организира от “Проджект 1857“ ЕООД (наричан за краткост в текста по-долу „организатор“)

Адрес: София, 1517, бул. „Владимир Вазов“ 52

 

 1. Период на провеждане на играта

07.06.2021г. – 17 .06.2021г.

 

 1. Правила за участие:
 • В играта могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18 г., отговарящи на условията за участие в играта, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • В играта нямат право да вземат участие служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.
 • Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.
 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com), според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 • Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 • Участвайки в играта, участниците приемат и се ангажират с официалните правила и задължително спазват техните условия.
 • Официалните правила се публикуват на сайта на Club 1857 и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата на Играта или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 • Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен телефонен номер.
 • Организаторите си запазват правото да анулират участници, които не спазват нормите за поведение в социалните мрежи и интернет, използват нецензурен език,  обиди, използват Играта за реклама и/или други промоции, агитация и др.
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции.
 • Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена или администрирана от Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram.
 • Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като задължително уведомява последователите на Instagram профила на Club 1857за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

 

 1. Територия на провеждане на играта

Играта „Спeчелeте стек от 3 бири х 330 мл. Forst V.I.P PILS с  Club 1857” се организира и провежда в Instagram и е валидна за територията на град София и София-област.

 

 1. Описание на наградата
 • Всеки печеливш участник ще спечели 1 стек с 3 бр. бири по 330 мл. Forst V.I.P. PILS
 • Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
 1. Механизъм за участие в играта
 • Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да последва профила на Club 1857 в Инстаграм – https://www.instagram.com/liveclub1857/, да хареса публикацията на играта, да сподели публикацията на стори и да отбележи организатора и да отбележи в коментар двама свои приятели най-късно до 12:00 ч. На 06.2021г. Публикуването на повече от един коментар увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.
 • За валидно участие се счита всяко последване на https://www.instagram.com/liveclub1857/, харесване на публикацията на играта, споделена публикация на стори с таг на организатора и всеки коментар публикуван под обявяващия началото на Играта на 07.06.2021 г. пост в профила на https://www.instagram.com/liveclub1857/в съответствие със сроковете, описани в т.2, както и условията, описани в т.3 и т.6.
 • След края на периода на Играта,в 00 часа на 17.06.2021 г. трима участника, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награда. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 17.06.2021 г. и обявени в профила на Club 1857 – https://www.instagram.com/liveclub1857/в Instagram на 17.06.2021 г.
 • Потребители, включили се в играта след изтичане на срока за участие, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в жребия.

 

 1. Процедура за обявяване и получаване на наградата

 

 • Наградата се предоставя на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.
 • За да получат наградата си, печелившите участници ще трябва да предоставят имената си и телефон за връзка, като ги изпратят на лично съобщение в Instagram профила на Club 1857, като участниците трябва да попълнят декларация по GDPR, че са съгласни да предоставят данните си, преди да вземат наградата си, както и приемо-предаватeлен протокол, че са я взели.
 • Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 • Наградите са 3 стека, с по 3 бр. бири по 330 мл. Forst V.I.P PILS. Всеки печеливш участник ще получи 1 бр. стек, който трябва да вземе лично от Бирария Club 1857, намираща се в София, ул. Сан Стефано 22.
 • Участник, който не потърси наградата си в рамките на 1 месец – до 17.07.2021г., губи правата си върху нея.
 • Организаторът и неговите представители си запазват правото да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

 

 1. Публичност
 • С участието в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговите имена и инстаграм профил ще бъдат публикувани в Инстаграм профила на https://www.instagram.com/liveclub1857/.
 1. Ограничаване на отговорността
 • Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.
 • Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
 • Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.
 • Club 1857 не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

 

 1. Правни спорове
 • Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.